Privacy statement

Het is inherent aan onze dienstverlening, dat we kennis hebben van persoonlijke gegevens van onze cliënten en mensen die overwegen cliënt te worden. Alle aan ons ter beschikking gestelde informatie zal met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid worden behandeld.

In deze verklaring wordt beschreven welke gegevens worden verwerkt, waarom, met welke wettelijke grondslag en met welke andere partijen de gegevens mogelijk gedeeld worden.

DE GEGEVENSVERWERKING

Wij verwerken persoonsgegevens voor het participeren in het Triple Partners paraplufonds, waarvan de voorwaarden zijn beschreven in het prospectus, en voor het opstellen en uitwerken van vermogensplannen, en het geven van beleggingsadvies.

Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons cliëntenbestand. We verwerken we daarbij alleen die gegevens die daarvoor nodig zijn. M.a.w. we zorgen ervoor dat voor elk soort verwerking, of het nu gaat om het uitvoeren van een overeenkomst of om fraudebestrijding, alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Verder geldt zoals gezegd dat elke verwerking in overeenstemming is met de toepasselijke wet en regelgeving en op behoorlijke en zorgvuldige wijze geschiedt.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: voornamen en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, kopie paspoort, bankrekeningnummer en BSN overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt, bijvoorbeeld over uw kennis en ervaring met beleggen en uw inkomens- en vermogenspositie.

We bewaren diverse communicatie (e-mail, eventuele geluidsopnames en andere digitale vormen van communicatie) tussen u en ons ter onderbouwing van het klantbeeld en de reconstructie van gedane suggesties en adviezen. Gelet op haar dienstverlening en de vertrouwensband die Triple Partner doorgaans heeft met haar cliënten, bevat deze communicatie mogelijk ook bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld gegevens over gezondheid) en informatie over personen c.q. cliënten jonger dan 16 jaar. Triple Partners verwerkt deze gegevens alleen met instemming van (de ouders van) haar cliënten.

Triple Partner is gelet op haar dienstverlening wettelijk gehouden BSN-nummers en een kopie paspoort van haar cliënten vast te leggen.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

We verwerken uw gegevens:

 • om onze werkzaamheden als fondsbeheerder en beleggingsonderneming goed uit te kunnen voeren en/of;
 • om personen te informeren over onze dienstverlening (en wijzigingen daarin) en/of;
 • om personen periodiek een nieuwsbrief te sturen en/of;
 • om personen uit te nodigen voor bijeenkomsten en/of;
 • voor (eigen) marketingdoeleinden.

HOE LANG BEWAREN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • cliëntgegevens: tot 7 jaar na (eventueel) beëindiging relatie.
 • prospectgegevens: tot 5 jaar na het verschaffen van de gegevens. Uitzondering hierop zijn eventuele opnames van gesprekken. Die zullen 4 weken na bevestiging dat er geen gebruik gemaakt zal worden van onze diensten worden verwijderd.

OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WORDEN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

 • Omdat verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een met u gesloten of te sluiten overeenkomst en/of;
 • Omdat verwerking noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting en/of;
 • Omdat verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Triple Partners;
 • Omdat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN?

Wij verkopen uw gegevens nooit aan derden. Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In het kader van onze dienstverlening schakelen wij als verwerkingsverantwoordelijke derde partijen in die ons ondersteunen bij het verwerken van persoonsgegevens. Te denken valt aan administrateurs, bewaarbanken en IT-leveranciers.Met dit soort bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een zogenaamde verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Triple Partners blijft verantwoordelijk voor de verwerking.

INZAGE, CORRECTIE EN ANDERE RECHTEN

Op uw verzoek zullen we u een overzicht verstrekken van al uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.Indien we onjuiste gegevens blijken te bewaren, of indien we deze, ondanks onze grote zorgvuldigheid en respect voor privacy, in strijd met de geldende wet- en regelgeving blijken te bewaren, zullen we deze informatie corrigeren of verwijderen. Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens kunnen op ieder moment worden ingediend door het sturen van een e-mail naar info@triplepartners.com. We zullen uw gegevens na bevestiging uiterlijk binnen 4 weken verwijderen of aanpassen.

Indien u het niet eens bent met een bepaalde verwerking door dan kunt u hiertegen bezwaar maken middels het versturen van een e-mail aan info@triplepartners.com. We zullen na ontvangst van uw e-mail zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, reageren.Toestemming op het gebruik van verstrekte gegevens kunt u te allen tijde intrekken door een verzoek te richten per email op info@triplepartners.com. We zullen het verzoek met betrekking tot intrekking van toestemming zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken beantwoorden en bevestigen.

GEBRUIK VAN COOKIES

Wij maken geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken op onze website www.triplepartners.com

Columns

Alle columns
Plan B
Column  |  05 mei 2023

Plan B

Lees verder
Duurzaam Dilemma
Column  |  02 februari 2023

Duurzaam Dilemma

Lees verder
Sneeuwbal
Column  |  11 november 2022

Sneeuwbal

Lees verder