Toezicht

AFM vergunning voor beleggingsadvies
Triple Partners B.V. beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als bedoeld in artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht (“Wft”) voor het in Nederland adviseren over deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (beleggingsfondsen) en het doorgeven van orders om in die fondsen deel te nemen.

Geregistreerd fonds
De Triple Partners core portefeuille valt onder het AIFMD registratie regime. Triple Partners is voor deze activiteit niet vergunningplichtig, omdat participanten slechts voor een minimum bedrag van € 100.000, of het ten tijde van eerste aankoop geldende wettelijke minimum voor vrijstelling, plus aankoopkosten kunnen deelnemen in het fonds.

Klachtenprocedure

Wij besteden voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat de dienstverlening van Triple Partners niet of niet geheel in overeenstemming is met de verwachtingen. In dat geval kun je bij ons een klacht indien. Dat kan via e-mail op info@triplepartners.com of door een brief te sturen naar:

Triple Partners B.V.
Velazquezstraat 6
1077 NH Amsterdam

Neem in de schriftelijke klacht tenminste de volgende punten op:

  • omschrijving van de klacht
  • je naam- en adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres; en
  • eventuele relevante documentatie ter onderbouwing van de klacht.

Een klacht dient te worden ingediend binnen één jaar nadat het feit waaruit de klacht voortvloeit zich heeft voorgedaan of het moment dat je hiervan redelijkerwijs kennis van hebt kunnen nemen.

Afhandeling klachten

Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, ontvangst van je klacht bevestigen. Daarna wordt de klacht inhoudelijk beoordeeld. Ook dit zullen we zo snel mogelijk proberen te doen, maar afhankelijk van onder meer de complexiteit van de klacht, kan dat enige tijd vergen. We zullen je schriftelijk op de hoogte stellen van ons antwoord op de klacht.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Voor elke klacht zoeken we de beste oplossing. Als je niet tevreden bent met ons antwoord dan kun je binnen 3 maanden na dagtekening van ons antwoord de klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFID, zie www.kifid.nl). Triple Partners is aangesloten bij het KiFID onder registratienummer 400.000327. KiFID is een onafhankelijke financiële geschilleninstantie die klachten van particulieren behandelt nadat de hiervoor beschreven klachtenprocedure is doorlopen. Het correspondentie adres van het KiFID is: KiFID Postbus 93257 2509 AG Den Haag

Columns

Alle columns
Plan B
Column  |  05 mei 2023

Plan B

Lees verder
Duurzaam Dilemma
Column  |  02 februari 2023

Duurzaam Dilemma

Lees verder
Sneeuwbal
Column  |  11 november 2022

Sneeuwbal

Lees verder