Toezicht

AFM vergunning voor beleggingsadvies
Triple Partners B.V. beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als bedoeld in artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht (“Wft”) voor het in Nederland adviseren over deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (beleggingsfondsen) en het doorgeven van orders om in die fondsen deel te nemen.

Geregistreerd fonds
De Triple Partners core portefeuille valt onder het AIFMD registratie regime. Triple Partners is voor deze activiteit niet vergunningplichtig, omdat participanten slechts voor een minimum bedrag van € 100.000, of het ten tijde van eerste aankoop geldende wettelijke minimum voor vrijstelling, plus aankoopkosten kunnen deelnemen in het fonds.

Duurzaamheid

Duurzaamheidsverordening

Op 10 maart 2021 is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in werking getreden. Op grond van deze Europese verordening dienen ondernemingen zoals Triple Partners duidelijk aan te geven in hoeverre zij in hun beleggingsbeleid expliciet rekening houden met duurzaamheidsthema’s. Onder duurzaamheid vallen onderwerpen als klimaatverandering, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie.

Beleggingsbeleid en duurzaamheidsrisico’s

Het beleggingsbeleid van Triple Partners is onder andere gebaseerd op de overtuiging dat wij de toekomst niet beter kunnen voorspellen dan de miljoenen beleggers die de koersen van effecten op de wereldwijde beurzen bepalen.

Verder denken wij dat koersen van aandelen en obligaties worden vastgesteld op een niveau waarbij beleggers, op basis van de huidige kennis, als collectief verwachten een passend rendement te halen. Daarmee houden ze rekening met allerlei mogelijke risico’s die de waarde (van de aandelen en/of obligaties) van bedrijven of andere uitgevende instellingen kunnen beïnvloeden. Risico’s zoals, toenemende concurrentie, globalisering, technologische ontwikkelingen, veranderende geopolitieke situaties en zeker ook risico’s op het gebied van duurzaamheid.

In ons beleggingsbeleid worden duurzaamheidsrisico’s financieel gezien hetzelfde behandeld als andere risico’s die de waarde van beleggingen kunnen beïnvloeden. We gaan er in alle gevallen vanuit dat we geen superieure kennis hebben ten opzichte van ‘de markt’.

Negatieve effecten op duurzaamheid

De beslissing om al dan niet te beleggen in een bedrijf met een relatief hoge CO2 voetafdruk heeft geen directe gevolgen voor het klimaat. Die gevolgen worden bepaald door de vraag naar en de samenstelling van de door dat bedrijf aangeboden producten of diensten en de processen waarmee die producten of diensten geleverd worden. Niet door het type aandeelhouders. Dat geldt voor alle duurzaamheidsthema's.

Wel kunnen er indirecte effecten zijn. Als een bedrijf minder populair wordt onder (duurzame) beleggers kan dat negatieve gevolgen hebben voor de koers van het aandeel, waardoor de financieringslasten op termijn kunnen stijgen. Het bedrijf zal haar prijzen dan wellicht moeten verhogen, wat tot minder vraag en dus minder vervuiling zou kunnen leiden. Ook zou het management door een achterblijvende koers aangespoord kunnen worden meer aandacht aan duurzaamheid te besteden.

De hoogte van deze (mogelijke) indirecte gevolgen zijn zeer moeilijk te kwantificeren. Mede daarom wordt op dit moment in ons beleggingsproces niet expliciet gekeken welke gevolgen de activiteiten van ondernemingen kunnen hebben op duurzaamheidsthema's. Wellicht dat dat in de toekomst gaat veranderen.

Beloningsbeleid

Triple Partners heeft een beheerst beloningsbeleid. De directieleden, tevens de enige aandeelhouders van Triple Partners, ontvangen elk kwartaal een vast bedrag aan management vergoeding. Omdat Triple Partners geen variabele beloning uitkeert is er geen prikkel tot het nemen van ongewenste risico’s zoals duurzaamheidsrisico’s.

Klachtenprocedure

Wij besteden voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat de dienstverlening van Triple Partners niet of niet geheel in overeenstemming is met de verwachtingen. In dat geval kun je bij ons een klacht indien. Dat kan via e-mail op info@triplepartners.com of door een brief te sturen naar:

Triple Partners B.V.
Velazquezstraat 6
1077 NH Amsterdam

Neem in de schriftelijke klacht tenminste de volgende punten op:

  • omschrijving van de klacht
  • je naam- en adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres; en
  • eventuele relevante documentatie ter onderbouwing van de klacht.

Een klacht dient te worden ingediend binnen één jaar nadat het feit waaruit de klacht voortvloeit zich heeft voorgedaan of het moment dat je hiervan redelijkerwijs kennis van hebt kunnen nemen.

Afhandeling klachten

Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, ontvangst van je klacht bevestigen. Daarna wordt de klacht inhoudelijk beoordeeld. Ook dit zullen we zo snel mogelijk proberen te doen, maar afhankelijk van onder meer de complexiteit van de klacht, kan dat enige tijd vergen. We zullen je schriftelijk op de hoogte stellen van ons antwoord op de klacht.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Voor elke klacht zoeken we de beste oplossing. Als je niet tevreden bent met ons antwoord dan kun je binnen 3 maanden na dagtekening van ons antwoord de klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFID, zie www.kifid.nl). Triple Partners is aangesloten bij het KiFID onder registratienummer 400.000327. KiFID is een onafhankelijke financiële geschilleninstantie die klachten van particulieren behandelt nadat de hiervoor beschreven klachtenprocedure is doorlopen. Het correspondentie adres van het KiFID is: KiFID Postbus 93257 2509 AG Den Haag

Columns

Alle columns
Het scheelt maar een half procent
Column  |  12 december 2021

Het scheelt maar een half procent

Lees verder
Het gaat niet om wat je hebt
Column  |  09 september 2021

Het gaat niet om wat je hebt

Lees verder
Gratis gerommel
Column  |  08 augustus 2021

Gratis gerommel

Lees verder